دکتر محمد حسن اصغری وسطی کلائی

دکتر محمد حسن اصغری وسطی کلائی

  • دکترای حرفه ای دامپزشکی
  • عضو جامعه دامپزشکان ایران
  • رئیس کلینیک
اشتراک گذاری